top of page

Chinese Idiomshì zài bì xíng

勢在必行

to be imperative (under such a circumstance);

shì

n. trend在

zài

adv. in process of必

v. must行

xíng

v. to do/take action


Example

Xuéxí yìménxīnyǔyán shì shìzàibìxíng de.

學習一門新語言是勢在必行的。

Learning a new language is imperative.


學習

xuéxí

v. to learn

語言

yǔyán

n. language


14 views0 comments

Kommentare


bottom of page