top of page

Chinese Idiom

cūxīndàyì

粗心大意

be careless // be negligent;

Example 1

Yīnwèi cūxīndàyì, wǒ méi tōngguò kǎoshì.

因為 粗心大意,我 沒 通過 考試。

I didn't pass the exam because of negligence.


Example 2

Xiàcì yào rènzhēn, bié nàme cūxīndàyì.

下次 要 認真, 別那麼 粗心大意。

Be earnest next time, don't be so careless.


3 views0 comments

Comentarios


bottom of page