top of page

Our KTV session is coming soon

měi gè xīngqīwǔ zǎoshang 每 個 星期五 早上

dàjiā yìqǐ kāixīn xué zhōngwén 大家 一起 開心 學 中文

wǒmende chànggē xué zhōngwén huódòng yòu yào kāishǐ le... 我們的 唱歌 學 中文 活動 又 要 開始 了 . . .


Every Friday morning we are together to learn Chinese happily

and let’s learning by singing songs.

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page