top of page

Chinese Idiom

bù shàng bù xià

不上不下 be in a dilemma in the embarrasing state;

不 bù adv. no/not

上 shàng v. go up 下 xià v. get off Example: wǒmenxiànzàidechǔjìngkěyǐshuōshìbúshàngbúxià.


我們 現在 的 處境 可以 說 是 不上不下 。  We are in a dilemma situation currently. 處境 chǔjìng

n. circumstance
14 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page