top of page

Word of The Day 洗腦


xǐ nǎo 洗腦

v. to brainwash // n. brainwashing

洗 xǐ v. to wash

腦 nǎo n. brain


Examples:

1. Tāmen wánquán bèi xǐnǎo le.

他們 完全 被 洗腦 了。

They were completely brainwashed.


2. Bié xiǎng gěiwǒxǐnǎo.

別 想 給我洗腦。

Don't try to brainwash me.

43 views0 comments

Comments


bottom of page